UWAGA - ZMIANY W KDR

Od 9 czerwca 2021 r. wszystkie aktywne karty uzyskają formę elektroniczną. Będzie można je wyświetlić w aplikacji mObywatel. Zmiany nie dotyczą cudzoziemców.

Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Jak dodać Kartę Dużej Rodziny do mObywatela?


Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny (ogólnopolskiej) można składać w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Kontakt w sprawie Karty pod nr tel. 519 770 021, 84 6898041


Sprawdzenie statusu karty:
https://empatia.mpips.gov.pl/sprawdz-waznosc-kdr

Zarządzanie Mobilną Kartą Dużej Rodziny (mKDR)
https://www.mkdr.gov.pl/soh/views/signIn.html


 Do 31.12.2019 r. o bezpłatną Kartę Dużej Rodziny  w formie elektronicznej mogą ubiegać się członkowie rodzin wielodzietnych, którzy złożyli wniosek o KDR w formie tradycyjnej (plastikowej) przed 01.01.2018 r.


 Od dnia 1 marca 2019 r. duplikat KDR wydawany jest za opłatą w wysokości 9,56 zł.


Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom/rodzicowi oraz małżonkowi rodzica i dzieciom jeśli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie spełnia poniższe warunki.
Przez dziecko spełniające warunki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny należy rozumieć dziecko, które w chwili składania wniosku jest w wieku do 18 roku życia lub w wieku do 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Karta Dużej Rodziny przysługuje wyłącznie rodzicom/rodzicowi oraz małżonkowi rodzica jeśli mają lub mieli łącznie na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek (obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.)

 


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Informacje dotyczące KDR

Informacja MRPiPS w sprawie wprowadzenia KDR w formie elektronicznej od 1 stycznia 2018 r.

Objaśnienia do wniosku

Wyszukiwanie partnerów KDR

Wnioski oraz załączniki (obowiązują od 1 stycznia 2019 r.)
Stronę 3 i 4 wniosku należy wydrukować w zależności od tego, ilu członków rodziny dotyczy wniosek.

Aplikacja m-kdr

Regulamin aplikacji m-kdr
Regulamin usługi, wymogi techniczne, kontakt w przypadku problemów technicznych.

 Aplikacja mKDR do działania wymaga (dane z regulaminu aplikacji):

 1. urządzenia typu smartfon z systemem operacyjnym Android w wersji 5.0 lub wyższej albo iOS w wersji 9.0 lub wyższej;
 2. posiadania aktualnej wersji aplikacji mKDR;
 3. przynajmniej 100 MB przestrzeni w pamięci urządzenia;
 4. dostępu do Internetu;
 5. dostępu do identyfikatora urządzenia;
 6. dostępu do plików (zdjęć) na urządzeniu i karcie pamięci – dla Funkcjonalności personalizacji Kart Dużej Rodziny;
 7. (od 15.01.2018) dostępu do geolokalizacji – dla Funkcjonalności wyszukiwania Partnerów Karty Dużej Rodziny.

 

Najczęściej występujące błędy przy wypełnianiu wniosku o KDR:
- brak, wpisanie niewłaściwej lub niepełnej nazwy gminy/dzielnicy (dotyczy szczególnie osób zamieszkałych w miastach, w których występują dzielnice),


 Druk wniosku i załączniki - aktualne do 31 grudnia 2018 r.:

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny (stronę 3 i 4 należy wydrukować w zależności od potrzeby - np. w przypadku rodziców z trojgiem dzieci w/w strony należy wydrukować w 5 egzemplarzach)

Oświadczenie o planowanym terminie ukończeniu nauki w szkole lub szkole wyższej (wymagane gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, a także poniżej 18 roku życia - gdy w dniu składania wniosku dziecko uczy się w szkole ponadgimnazjalnej)

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej ZKDR-04


Uwaga: karty są aktywne u partnerów programu w terminie do 48 godzin (2 dni roboczych) od dnia ich wydania.


Od dnia 1 stycznia 2018 r. można wnioskować o przyznanie karty zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej (system: Android oraz IOS),

O kartę w formie elektronicznej (bezpłatnie) mogą wnioskować także posiadacze ważnych kart tradycyjnych wydanych do 31 grudnia 2017 r.


 

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,

- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,

- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. roku życia.

Karta wydawana jest także dzieciom w wieku do ukończenia 25. roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 1. szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 2. szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem lub zaświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.

Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio. Osobom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności Karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

 

Wydanie nowej Karty w przypadku  gdy:

 • dziecko ukończyło 18 rok życia i kontynuuje naukę w szkole, lub
 • ukończyło naukę w szkole i rozpoczyna naukę w szkole wyższej,

następuje po złożeniu nowego wniosku. Karta wydawana jest bezpłatnie.

 

W przypadku zagubienia Karty, duplikat wydawany jest za opłatą w wysokości 9,40 zł.

 


Regionalna Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny 3+ dla rodzin wielodzietnych i wielodzietnych rodzin zastępczych z terenu województwa lubelskiego

 


 

Powiatowa Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny 3+ dla rodzin wielodzietnych i wielodzietnych rodzin zastępczych z terenu Powiatu Biłgorajskiego