Zmiany od 1 stycznia 2022 r.

Jeśli złożyłeś w gminie wniosek na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., nie składaj ponownie w ZUS wniosku o świadczenie na ten okres. Gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń przyznanych na okres do 31 maja 2022 r.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230


Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego.

Od dnia 25 marca 2021 r. w/w oświadczenie jest niezbędne przy składaniu nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (oraz zasiłków rodzinnych), jeżeli wnioskodawca, członek rodziny lub drugi rodzic dziecka przebywa (pracuje) poza granicami Polski w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Oświadczenie należy dołączać zgłaszając wyjazd do pracy za granicę także po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (oraz zasiłków rodzinnych).


 Termin składania wniosku na świadczenie wychowawcze w okresie zasiłkowym 2021/2022 (1 czerwca 2021 r. - 31 maja 2022 r.)

Od dnia 1 lutego 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 +” na okres zasiłkowy 2021/2022 złożone w formie elektronicznej za pomocą:

Od dnia 1 kwietnia 2021 r. w/w wnioski będzie można składać także w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie, ul. św. Jana Pawła II 1, 23-420 Tarnogród – osobiście lub za pośrednictwem poczty.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 lutego 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca 2021 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia 2021 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września 2021 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2021 r.

 

Druk wniosku na okres zasiłkowy 2021/2022

Załącznik do wniosku na okres zasiłkowy 2021/2022 (jeżeli wnioskujemy o świadczenie wychowawcze na 5 lub więcej dzieci)


UWAGA !
 
Okres zasiłkowy 2019/2021 rozpoczął się 1 października 2019 r. (w szczególnych przypadkach od 1 lipca 2019 r.), a zakończy 31 maja 2021 r.
 
W 2020 r.  nie należy składać kolejnego wniosku na świadczenie wychowawcze.
 
Nowy wniosek można złożyć w sytuacji zmiany składu rodziny (np. urodzenie dziecka) lub świadczenie wychowawcze nie jest pobierane w obecnym okresie zasiłkowym (nie złożono wniosku).

 Kontakt w sprawie programu "Rodzina 500+"
tel. 535 564 172,
tel. 519 770 021,
tel. 84 6897040.


 Składając wniosek o świadczenie wychowawcze przez bankowość elektroniczną należy sprawdzić czy dane osobowe wnioskodawcy i członków rodziny są zgodne z aktualnymi danymi (imię, nazwisko, adres).


Oświadczenie - druk oświadczenia w sprawach dot. świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych (np. dot. zmiany konta, zatrudnienia i innych istotnych spraw)


Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy złożyć na wszystkie dzieci do ukończenia 18 roku życia, także w przypadku gdy świadczenie jest przyznane na drugie i kolejne dziecko do 30 września 2019 r. Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na pierwsze dziecko (gdy nie jest przyznane świadczenie do 30 września 2019 r.)  na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., natomiast na drugie i kolejne dziecko na okres od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.

 

Informacje dotyczące terminów składania wniosków na świadczenie wychowawcze w okresie zasiłkowym 2018/2019 oraz 2019/2021.

W m-cu lipcu 2019 r. wnioski o świadczenie wychowawcze można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

 

Informacje dotyczące programu "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 r.

Wzór wniosku (obowiązujący od 1 lipca 2019 r.)

Załącznik SW-1Z należy wypełnić wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskodawca będzie składał wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego na więcej niż 4 dzieci.

Oświadczenie - druk oświadczenia w sprawach dot. 500+ (np. dot. zmiany konta i innych istotnych spraw)


 Aktualne informacje dotyczące świadczenia wychowawczego


Termin składania wniosków na świadczenie wychowawcze w 2018 r. (okres zasiłkowy: 1 październik 2018 r. - 30 wrzesień 2019 r.). 

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wyniósł 3.399,00 zł  (283,25 zł miesięcznie).


Termin składania wniosków na świadczenie wychowawcze w 2017 r. (okres zasiłkowy: 1 październik 2017 r. - 30 wrzesień 2018 r.)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie od dnia 1 sierpnia 2017 r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 +”.


Wniosek można złożyć w formie papierowej lub  elektronicznej za pomocą:

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie danych statystycznych, ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, nie później niż do dnia 23 września każdego roku, wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego.

 Druk wniosku oraz załączników - obowiązuje w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.:

 Informacje MRPiPS dotyczące świadczenia wychowawczego

Ustawa oraz rozporządzenie dotyczące świadczenia wychowawczego.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i kolejne dziecko w wieku do 18 roku życia bez względu na uzyskiwane dochody rodziny.

Dziecko - oznacza to dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.

Pierwsze dziecko – oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez matkę, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

Niepełnosprawne dziecko - oznacza to dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

 

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko rodzina musi spełniać kryteria dochodowe :

 • 800,00 zł netto miesięcznie na 1 (jedną) osobę w rodzinie ;
 • 1200,00 zł netto miesięcznie na 1 (jedną) osobę, jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

 

W okresie zasiłkowym 2017/2018 ustalamy dochody rodziny do świadczenia wychowawczego na podstawie  dochodów z 2016 roku uwzględniając także dochód utracony i uzyskany w latach 2017 - 2018 zgodnie  z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dochód z 1 hektara przeliczeniowego za 2016 r. wynosi 214,75 zł miesięcznie (dochód roczny: 2.577,00 zł).

 

Przekazanie wniosku do ROPS w Lublinie (do 31 grudnia 2017 r.)

W przypadku gdy osoba, o której mowa w art. 4 ust. 2 (wnioskodawca), lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie).

Przepisów o koordynacji nie stosuje się w przypadku wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego będą realizowane przez Wojewodę Lubelskiego (Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Polityki Społecznej, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin).

Informacja o realizacji zadania przez Wojewodę Lubelskiego

Informator dotyczący koordynacji

 

Błędy w wypełnieniu wniosku, brak innych dokumentów.

 • w przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia,
 • w przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

Przypadki, w których świadczenie nie przysługuje

1. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

2. Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, poza odpowiednimi informacjami wskazanymi w § 2-4, uwzględnia się również odpowiednio:

1) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

b) umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

c) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

d) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

e) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

f) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

g) dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu,

h) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

i) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

2) kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858);

3) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

4) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

5) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

6) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;

7) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

8) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

9) odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

10) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

11) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 

 

 


PONIŻEJ ZAMIESZCZONE INFORMACJE DOTYCZYŁY OKRESU ZASIŁKOWEGO 2016/2017 (kwiecień 2016 r. - wrzesień 2017 r.)


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie od dnia 1 kwietnia 2016 r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 +”.

 

Wniosek można złożyć w formie papierowej lub  elektronicznej za pomocą:

W okresie zasiłkowym 2016/2017 ustalamy dochody rodziny do świadczenia wychowawczego na podstawie  dochodów z 2014 roku uwzględniając także dochód utracony i uzyskany w latach 2015 - 2017 zgodnie  z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dochód z 1 hektara przeliczeniowego za 2014 r. wynosi 208,83 zł miesięcznie.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego (30 września 2017 r.), z wyjątkami:
- nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka,

- do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

 

Do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć odpowiednio:

1) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2)); wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,

b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,

c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,

d) umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

j) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

k) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

2) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.3));

3) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

4) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

5) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

6) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

7) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 

 Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

 Druki wniosków obowiązujące w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 lipca 2017 r.: