Informacja o Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Celem programu jest:

 • zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wsparciu uczestnika w:

 • czynnościach samoobsługowych,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz wypełnianiu ról w rodzinie,
 • przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • podejmowaniu aktywności życiowej oraz komunikowaniu się z otoczeniem.

  Gmina Tarnogród zgodnie z zapisami Programu, przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności będzie uwzględniać potrzeby:

 • osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności;
 • osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługi asystencji osobistej.

Zakwalifikowanie do Programu a także zakres godzinowy przypadający na 1 Uczestnika uzależniony będzie od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności, zgodnie z założeniami Programu a także przyznanymi środkami finansowymi.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym; lub
 • wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Usług asystencji nie mogą wykonywać:

 • członkowie rodziny tzn. wstępni, zstępni, małżonek, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym pożyciu a także pozostające w stosunku przysposobienia z uczestnikiem,
 • opiekunowie prawni,
 • osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem.

Wysokość środków przyznanych z Funduszu Solidarnościowego na realizację przez Gminę Tarnogród Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wynosi 62.628,00 zł

Więcej informacji można uzyskać  pod nr telefonu 84 6897040.

 

Załączniki do pobrania:

program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373.pdf

Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia-1692172888.docx

 Zalacznik-nr-9-do-Programu-AOON-JST-karta-realizacji-uslug-1692172893.docx

Zalacznik-nr-8-do-Programu-AOON-JST-karta-zakresu-czynnosci-1692172890.docx

Zalacznik-nr-15-do-programu-aoon-jst-klauzula-rodo-1692172994.docx