Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa,

mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,

których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny

w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb

i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 

 

Artykuły spożywcze w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019


 Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego które wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł (200 % wynosi  1402 zł)
 • dla osoby w rodzinie 528 zł  (200 % wynosi 1056 zł)

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.

 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
 • wynagrodzenia za pracę dorywczą,
 • świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych,
 • renty,
 • emerytury,
 • alimenty,
 • odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • dochody z gospodarstwa rolnego (z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł),
 • świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
 • dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
 • dodatek mieszkaniowy,
 • dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się: 

 • świadczenie uzyskiwane na podstawie „ustawy 500 +”,
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
 • zasiłku celowego, 
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),
 • wartości świadczenia w naturze, 
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693),
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych o łącznej powierzchni poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Zespół Interdyscyplinarny został powołany w drodze Zarządzenia przez Burmistrza Tarnogrodu.

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie, 23-420 Tarnogród, ul. św. Jana Pawła II 1

Tel./Fax: 84 6897102

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Skubisz Katarzyna, Przewodniczący, Szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie - pedagog,

 2. Zań Elżbieta, Z-ca Przewodniczącego, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnogrodzie,

 3. Łogin Henryka, Sekretarz, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie,

 4. Kolbuch Dariusz, Członek, psycholog,

 5. Kłos Kazimiera, Członek, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie,

 6. Gierula Teresa, Członek, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie,

 7. Szymanik Teresa, Członek, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 8. Popowicz Marek, Członek, Posterunek Policji w Tarnogrodzie.

Spotkania Zespołu odbywają się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Zespół Interdyscyplinarny tworzy Grupy Robocze do prac z poszczególnymi rodzinami, wobec których wszczęto procedurę Niebieskiej Karty. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz utworzonych Grup Roboczych skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie i dotkniętych problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym Zespołu Interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. Celami szczegółowymi są:

 • pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu ich problemów,

 • efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu,

 • współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.


 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2022


Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651)  uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) na platformie ePUAP.

Instrukcje zakładania konta.

Złożenie wniosku poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą wymaga posiadania konta użytkownika na platformie ePUAP.
Dodatkowo niezbędne jest posiadanie: profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowalnego lub e-dowód.

Po wybraniu powyższego adresu należy wyszukać urząd: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie, wybrać podmiot oraz odpowiedni wniosek.

Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie można złożyć:

Informacja dla wszystkich rodzin, które chcą wspierać i pomagać tym rodzinom, które z różnych względów nie radzą sobie z obowiązkiem opieki i wychowania.

Wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.


Na tereniej Gminy Tarnogród realizowany jest projekt wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez asystenta rodziny.

Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych.

Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową, a także dzięki dostosowaniu pracy do możliwości i kontekstu życia rodziny.

Asystent zostaje przydzielony rodzinie przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego lub sądu. Miejscem prowadzenia pracy z rodziną jest jej miejsce zamieszkania lub miejsce przez nią wskazane.

Asystentowi rodziny, wykonującemu czynności w ramach swoich obowiązków, przysługuje ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.


Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019