Jeżeli znalazłeś/aś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, zgłoś się do pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie.

Do Ośrodka możesz zgłosić się o pomoc osobiście lub pisemnie. Zgłoszenia może dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą. Pomoc społeczna może też być udzielana z urzędu.

Pracownicy socjalni

Rejon

Henryka Łogin
Starszy pracownik socjalny

tel./fax: 84 6897102

Tarnogród - ulice:

 • 30 Czerwca,

 • Biłgorajska,

 • Cerkiewna,

 • Handlowa,

 • Kościelna,

 • Nadrzeczna,

 • Partyzantów,

 • Przedmieście Błonie,

 • Przedmieście Płuskie Wschód,

 • Przedmieście Płuskie Zachód,

 • Rynek,

 • Szkolna,

 • Targowa,

 • Wesoła,

Luchów Dolny.

Ewa Śmieciuch
Pracownik socjalny

tel./fax: 84 6897102

Tarnogród - ulice:

 • 1 Maja,

 • 1 Stycznia,

 • 3 Maja,

 • Adama Mickiewicza,

 • Czesława Kryszkiewicza,

 • Dolna,

 • Henryka Sienkiewicza,

 • Jasna,

 • Jaśminowa,

 • Klonowa,

 • Kosynierów,

 • Krzywa,

 • Lubaczowska,

 • Marii Konopnickiej,

 • Nadstawna,

 • Nowa,

 • Pogodna,

 • Promyk,

 • Floriana Słąki,

 • Słoneczna,

 • Spokojna,

 • Stanisława Tarnowskiego,

 • Strażacka,

 • Tadeusza Kościuszki,

 • Wały Tarnogrodzkie,

 • Władysława Reymonta,

 • Wojska Polskiego.

Wola Różaniecka,
Luchów Górny.

Monika Bryła
Pracownik socjalny

tel./fax: 84 6897102

Tarnogród - ulice:

 • Brama Korchowska,

 • Józefa Krzysztofa Gizy,

 • Lawendowa,

 • Męczenników Majdanka,

 • Ogrody,

 • Podwale,

 • Przedmieście Bukowskie,

 • Przedmieście Różanieckie,

 • Rynek,

 • Spółdzielcza,

 • Stroma,

 • św. Jana Pawła II,

 • Wójtostwo,

 • Zacisze,

 • Zielona.

Różaniec Pierwszy,
Różaniec Drugi.

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomocy społecznej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa
 2. sieroctwa
 3. bezdomności
 4. bezrobocia
 5. niepełnosprawności
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby
 7. przemocy w rodzinie
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 9. potrzeby ochrony wielodzietności lub macierzyństwa
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 11. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze
 12. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 13. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 14. alkoholizmu lub narkomanii
 15. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 16. klęski żywiołowej lub ekologicznej

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wyżej wymienionych w punktach 1-16 okoliczności.

Dochód netto z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku nie może przekroczyć kwoty:

 • 776 zł – na osobę samotnie gospodarującą,
 • 600 zł – na osobę w rodzinie.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny lub motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty.

W razie wystąpienia dysproporcji między wysokością dochodu udokumentowanego przez Ciebie i Twoją rodzinę, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych może odmówić przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Przyznanie świadczenia musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w Twoim miejscu zamieszkania, stałego pobytu lub czasowego pobytu. Dlatego też zgłosi się do Ciebie pracownik socjalny, który przeprowadzi z Tobą rozmowę, pozwalającą na dokonanie oceny Twojej sytuacji życiowej, występujących problemach i zakresu potrzeb. W świetle obowiązujących przepisów dotyczących pomocy społecznej rodzina – to osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Dlatego pracownik socjalny będzie pytał nie tylko o informacje związane z Tobą, ale również o osoby wspólnie z Tobą zamieszkujące i gospodarujące. Pracownik socjalny oprócz danych dotyczących posiadanych źródeł dochodów, sytuacji zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej może domagać się od Ciebie złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia.

Pamiętaj. Wszystkie informacje jakie powierzysz pracownikowi socjalnemu podczas waszych rozmów objęte są tajemnicą służbową i mogą być wykorzystane jedynie do celów pomocy społecznej. W postępowaniu o przyznanie świadczeń pracownik kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych.

Pamiętaj. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej. Dlatego też pracownik socjalny może przeprowadzić lub zlecić innemu Ośrodkowi przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u najbliższej rodziny w celu ustalenia możliwości pomocy zarówno materialnej jak i usługowej, w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym.

FORMY ŚWIADCZEŃ

Świadczenia pieniężne

 • Zasiłek stały

Przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

 • Zasiłek okresowy

Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzmania lub nabycia uprawnień do śwaidczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: osobom samotnym, których dochody są niższe od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodzinie, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
Okres na jaki Ośrodek przyznaje zasiłek zależy od okoliczności sprawy.

 • Zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy

Może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów i napraw w domu, a także na koszty pogrzebu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
– specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który  nie podlega zwrotowi
– zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Zasiłek może być przyznany w formie biletu kredytowanego.

Świadczenie niepieniężne

 • Praca socjalna

Świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym bez względu na kryterium dochodowe. Prowadzona jest w celu rozwinięcia i wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej osób. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się metody i techniki, które nie naruszają godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

 • Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne, prawne, psychologiczne i rodzinne świadczone jest osobom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych bez względu na posiadany dochód.

 • Interwencja kryzysowa

Stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym rodzin dotkniętych przemocą, tak aby zapobiegać powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji. Jest niezależna od dochodu. W ramach interwencji udziela się w szczególności poradnictwa oraz schronienia, przyznania niezbędnego ubrania jak również gorącego posiłku.

 • Dożywianie dzieci w szkołach
 • Usługi opiekuńcze
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - informacje dotyczące pomocy społecznej